Kosgeb Kredileri
KOSGEB İş Planı Nasıl Yazılır? Sıfırdan Adım Adım İş Planı Hazırlayın
Yazar: - 09 January 2019
5.136
0

Yeni bir girişim oluşturma niyetinde olan kişilerin KOSGEB’ den destek alarak işletme kuruluş giderlerini bu şekilde finanse etme niyetleri olabilmektedir ki KOSGEB’ ten destek sağlanması durumunda kişiler, finansal anlamda büyük bir rahatlama yaşamaktadırlar. KOSGEB’ den kuruluş desteği ve kredi faiz desteği gibi çeşitli desteklerden faydalanabilmek adına kişilerin öncelikli olarak uygulamalı girişimcilik eğitimlerine düzenli bir şekilde katılmaları ve bunula birlikte iyi bir iş planı hazırlamaları gerekmektedir.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB ve KOSGEB’ in iş ortakları tarafından sunulmaktadır ve bu kurslar sırasında zaten iş planı çalışmasının nasıl hazırlanacak olduğu konusunda bilgi aktarılmaktadır. Fakat bu eğitimin 4 gün gibi bir sürede bitmesi ve kişilerin bu süre zarfında tam anlamıyla kendilerini hazır hissetmemeleri gibi nedenlerden dolayı iş planı hazırlaması, dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayabilmektedir. Bu nedenle, iş planı hazırlanması görevi bazı özel şirketler ya da şahıslar tarafından gerçekleştirilebilmekle birlikte, KOSGEB’ e başvuruda bulunan kişiler, yani sizin tarafınızdan da kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Yeterli dikkatin ve emeğin ayrılması şartıyla eksiksiz ve kabul edilebilir bir iş planı hazırlamak hiç de zor olmayacaktır.

İnternet üzerinden ulaşılabilecek olan boş iş planları incelenerek ve bu yazıda olduğu gibi, belirtilen yönlendirmelere dikkat ederek iyi bir iş planı hazırlamak mümkün olmaktadır. Yazının devamında, iyi bir iş planı hazırlanması için gereken dikkat edilmesi gereken detaylar aktarılmaktadır.


KOSGEB İş Planı Doldurmak İçin
KOSGEB için hazırlanacak olan iş planı 7 bölümde incelenebilecektir. 1. bölümde girişimcinin kendini tanıtacak olduğu girişimci ana bilgileri, 2. bölümde girişimcinin iş fikri hakkında bilgiler, 3. bölümde bölüm ve Pazar bilgileri hakkında, 4. bölümde üretim planlaması hakkında bilgiler, 5. bölümde organizasyon ve organizasyon şemasının açıklanması, 6. bölüm finansal hesaplar ve bütçe ile ilgili açıklamalar ile ilgili olurken son bölüm, girişimcinin KOSGEB’ den talepte bulunduğu desteklere ayrılmaktadır.

1- Girişimci Ana Bilgileri
Girişimcinin detaylı bir şekilde kendini anlattığı kısımdır; daha önceki profesyonel deneyimleri, iş deneyimleri, eğitim durumu, sahip olduğu imkanlar gibi. Bu bilgilerin aktarılmasından sonra KOSGEB’ in sunmakta olduğu uygulamalı girişimcilik eğitimine nerede katılmış olunduğu, üniversitede bu eğitimin alınmış olup olmadığı gibi bilgiler aktarılmalıdır.

Birinci bölümün ikinci kısmını oluşturan –iş fikrinin açıklanması- girişimci kişilerin uygulamaya koymak istedikleri iş fikirlerini nereden seçtikleri ve neden uygulamak istedikleri ile ilgili

2- Kişisel Bilgiler
KOSGEB’ e başvuruda bulunan kişiler iş planının bu kısmında kendileri hakkında bilgileri bu alana aktaracaklardır; kimlik bilgileri, almış oldukları sertifikalı eğitim programları ve kurslar, katıldıkları fuarlar gibi bilgiler bu kısımlarda aktarılabilir. Girişimciler bu kısımda hobileri, başarılı oldukları alanlar ve ilgi alanlarını aktarabilirler.

İkinci bölümün alt başlıklarından girişimin ortakları hakkında bilgi aktarılabilecektir. Girişimi bir ya da birden fazla ortakla kurma niyeti olan kişiler iş planının bu kısmında ortak olan kişiler hakkında bilgi aktarmak durumundadırlar. Ortak bulunmuyor ise ortağın olmadığı belirtilmelidir.

Üçüncü kısmında, bu iş fikrinin neden seçildiği, kişilerin kendileri ve kuracak oldukları işletme için tarafsız olarak zayıf ve güçlü yön değerlendirmesi (SWOT Analizi) yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde, girişimciler nerede başarılı olabileceklerini ve hangi alanda daha çok çalışmaları gerektiğini de görebilmiş olacaklardır.

3- Pazarlama ve Pazar Hakkında Bilgi
Bu bölümde girişimci kişiler, işletmelerinin kurulması durumunda pazarda alacak oldukları konumu belirtmelidirler. Oluşturulacak olan tablolar yardımıyla pazardan ne kadar pay alınacak olduğu, rakiplerin durumu gibi bilgiler aktarılmalıdır.

Bölümün ikinci kısmında pazarın mevcut durum değerlendirilmesinde bulunulmalıdır. Pazarın hareketli ve dinamik olup olmadığı, pazara girişin kolay olup olmadığı gibi bilgiler dayanaklı bir şekilde aktarılmalıdır.

Bölümün üçüncü kısmında, girişimcilerin girmek üzere oldukları pazardaki rakiplerinin analizi yer almalıdır. Pazar içerisinde bulunan rakiplerin SWOT analizi yapılarak bu bölüme eklenmeli ve bu tablolar üzerinden stratejiler geliştirilmelidir.

Bölümün dördüncü kısmında, pazarlama ve satış hedefleri yer almaktadır. Bu kısımdaki tablolara işletmenin kurulduğu dönemde gerçekleştirilmesi planlanan satışlar yer almalıdır. Satılan ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin aylık tutarları aktarılmalıdır.

Bölümün beşinci kısmında, girişim hayata geçirilecek olan sektördeki fırsatlar ve açıklara karşı nasıl tepki geliştirilecek olduğuna dair planlar ve değerlendirmeler yer almalıdır. Sektörün daha önce oluşturulmuş değerlendirmesi üzerinden bu planlar geliştirilebilecektir.

Bölümün altıncı kısmında, işletmenin kuruluşu ve faaliyet dönemi sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve aksaklıklara karşın uygulamaya koyulabilecek olan uygulanabilir yedek planlar aktarılmalıdır. Girişimcinin uygulamaya koyabilecek olduğu A, B, C planları bu şekilde açıklanabilecektir.

Bölümün yedinci kısmında, sunulacak olan ürün ve hizmetlerin tanımlamasında bulunulur. Oluşturulacak ya da zaten var olan ürün ve hizmetler, iş planının bu kısmında sıralanmalıdır.

Bölümün sekizinci kısmında, sunulacak olan ürün ve hizmetlerin fiyatları aktarılmalıdır.

Bölümün dokuzuncu kısmında, işletmenin kurulmasının planlandığı mekan hakkında bilgi aktarılması gerekmektedir. Bölüm içerisinde, bu mekanların ne gibi avantajları olduğu ve ne gibi planların uygulanmasına olanak sağladığının da açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, üniversite ya da lise yakınlarında bir kafe açmak, müşteri bakımından avantajlı bir konumda olunmasını sağlayacaktır. Bu gibi örneklerle proje desteklenmelidir.

Bölümün onuncu kısmında, müşterilerle nasıl iletişim kurulacak olduğu, onlara nasıl ulaşılacak olduğu hakkında bilgi aktarılmalıdır. İnternet araçlarından; sosyal medya, mail, reklamcılık; el broşürü ya da afiş reklamları gibi tanıtım araçlarından hangilerinin kullanılabilecek olduğu aktarılmalıdır.

Üçüncü bölümün son kısmında, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye ne zaman ulaştırılacak olduğu, satışların ne zaman başlayacak ve yoğunlaşacak olduğu ile ilgili bilgi aktarılmalıdır.

4- Üretim Planı İle İlgili Bilgiler
Hayata geçirilecek olan girişimin KOSGEB’ in Nace listesindeki kodu dördüncü bölümün ilk kısmında yer alır.

Bölümün ikinci kısmında üretimde kullanılacak olan hammaddenin nasıl temin edilecek olduğu, üretim aşaması, ürün haline getirilmesi ve müşterilere sunuluş aşamaları açık bir şekilde açıklanmalıdır.

Bölümün üçüncü kısmında –İş Akış Şeması- yer almaktadır. Bu şema, tek bir bakışta işletmenin üretimin ilk basamağından ürünlerin sunuluşuna kadar olan tüm aşamaları ifade edebilecek kadar açık olmalıdır.

Bölümün dördüncü kısmında, işletmenin sunumunda uyulması gereken kanunlar ve standartlar aktarılmalıdır. Kurulacak olan işlemenin faaliyet alanında uyulması gereken standartlar ve temin edilmesi gereken yeterlilik belgeleri bu kısımda aktarılmalıdır. Buna ek olarak, girişimciler de tüm bu şartlara ve gerekliliklere yeterli seviyede olduklarını belirtmelidirler.

5- Organizasyon Şeması
Hayata geçirilecek olan işletmenin organizasyon şemasının oluşturulması gerekmektedir. Bu basamakta KOSGEB desteğinden faydalanarak kurulacak olan girişimin organizasyon şeması verilir. Organizasyon şeması, girişim içerisinde çalışacak ve değer üretecek her bir kişinin, işletme içerisinde ne pozisyonda bulunduğunu ve hangi hiyerarşik basamakta yer aldığını açık bir şekilde belirten şemalardır.

Bölümün ikinci kısmında, organizasyon şemasında belirtilen çalışanların görev ve sorumlulukları aktarılır.

Bölümün üçüncü kısmında ise, işletmede değer oluşturacak pozisyonlara seçilecek elemanların hangi kriterlere göre seçilecek olduğu, pozisyonlara aranan çalışanların ne özelliklere sahip olması gerektiği gibi açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.

6- Maliyetler ve Bütçe Hesaplamaları
Bu bölümün doldurulması için muhasebe bilgisi bilen bir kişiden ya da zaten beraber çalışılmakta olan muhasebeciden yardım alınabilecektir.

Bölümün ikinci kısmında, işletmede gereksinim duyulan ve satın alınan tüm ürün ve malzemelerin seri numaraları ve ürünlerin maliyetleri aktarılır.

Bölümün üçüncü kısmında yıllık bazda oluşacak ya da oluşan işletme giderleri aktarılmalıdır. Bu kalemler yıllık olarak hesaplanırsa ve buna göre plan hazırlanırsa iş planını inceleyen kişilerin gözünde artı puan oluşturabilecektir. Bildirilen tutarlarda doğal olarak yıldan yıla belirli bir yüzdede artış gerçekleştirilmelidir.

Bölümün dördüncü kısmında öz kaynaklar, sabit yatırım toplamı, yatırım kredisi, kredi faiz geri ödeme miktarı gibi kalemlerin bulunduğu tablolar aktarılmaktadır. Yukarıda olduğu gibi bu basamakta da 5 yıllık bir süreç izlenmelidir.

Bölümün beşinci kısmında satış hedeflerinden bahsedilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilmesi amaçlanan satışlar ve işletmenin çeşitli faaliyetlerinden elde edilmesi planlanan gelirler iş planının bu kısmında açıklanmalıdır ve bu aşamada da 5 yıllık bir süreç izlenmelidir.

Bölümün altıncı kısmında, işletmenin gelir ve giderleri, kar ve zararı karşılaştırılarak işletmenin ne zamana kadar kara geçecek olduğu hesaplanmaktadır. Kaç satıştan sonra giderlerin karşılanacak olduğu ve kaç satıştan sonra işletmenin kara geçmeye başlayacak olduğu bu aşamada belirli bir açıklamaya dayandırılarak gösterilmektedir.

Bölümün yedinci kısmında, sağlanacak olan desteklerin nereden ya da hangi kurumlardan geldiği, hangi devlet desteklerinden, kredilerden faydalanıldığı aktarılmaktadır. İşletmenin kurulması için gereksinim duyulan finansman, öz kaynaklar, elde edilen destek ve krediler gibi kalemler açıklanmalıdır.

7- KOSGEB’ den Talep Edilen Destekler
KOSGEB’ in resmi internet sitesinden de ulaşılabilecek olan girişimci destek programlarından hangilerinden faydalanmak isteniyorsa bu aşamada belirtilmesi gerekmektedir.

Konuyla İlgili Linkler
İş Planı Dosyası
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/GirisimcilikYayinlari/IsPlaniDosyasi.pdf
Proje Doldurma Klavuzu
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/GirisimcilikYayinlari/IsPlaniRehberi.pdf
İş Planı Ödülü Kazananların Listesi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/arama?ara=iş+planı

Güncel Kosgeb haberleri için Twitter sayfamızı takip edebilirsiniz;
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ